slider
slider
slider
slider
slider
slider
slider
slider
slider
  • آشنایی با آوای طبیعت گلستان

موسسه آوای طبیعت گلستان مجموعه ای است که موضوع اصلی فعالیت آن آموزش، فرهنگ سازی وانجام فعالیت های تخصصی در زمینه اکوتوریسم، گردشگری، هتلداری، محیط زیست طبیعی، صنایع دستی و جوامع محلی است.
همچنین با توسعه روز افزون گردشگری طبیعی و آسیب پذیری طبیعت به این نتیجه رسیدم که تنها همراه با راهنمایانی آزموده و با دانش باید به دل طبیعت رفت تا از آسیب رسیدن به آن بکاهیم. بدین منظور با ارائه پیشنهاد به سازمان میراث فرهنگی و گردشگری وقت طرح برگزاری دوره راهنمایان طبیعت گردی را ارائه نمودم و پس از تصویب درخواست برگزاری دوره از جانب سازمان میراث فرهنگی و گردشگری موسسه آوای طبیعت گلستان در بهمن ماه 1393 اولین دوره راهنمایان طبیعت گردی را در استان برگزار نمود.
اکنون معتقدیم موسسه آوای طبیعت گلستان را گروهی پدید آورده اند که میدانند درباره طبیعت چه بگوینددر طبیعت چه بکنند و به دیگران بیاموزند.
پدید آورندگان موسسه طبیعت می دانند که با این ثروت چگونه باید رفتار کند، چگونه آنرا حفظ نمایند،از آن لذت ببرند، بیاموزند و سرچشمه آموزش های بیکرانش نمایند. یکی از فعالیت های اصلی موسسه آوای طبیعت گلستان
"آموزش تخصصی اکوتوریسم" به آنهایی که می خواهند به صورت تخصصی قدم به طبیعت بگذراند و همچنین "آموزش تخصصی دوره های هتلداری" به آنهایی که میخواهند در زمینه های مختلف هتلداری به فعالیت بپردازند.